Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Stąporkowie

 

Informacja

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie  będzie czynny w godzinach 7:30-15:30 w dniu:

 • 22 kwietnia 2017r. (sobota),
 • 3 czerwca 2017r. (sobota),

w związku z powyższym Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie  nie będzie czynny w dniu:

 • 2 maja 2017r. (wtorek)
 • 16 czerwca 2017r. (piątek)

 

 

Projekt "Lepsze Jutro" nr. RPSW.09.02.01.-IZ.00-26-047/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych dla 45 dzieci w wieku 5 - 18 lat oraz 27 rodziców  w okresie od 01.03.2017 do 31.10.2018 poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w placówkach oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty wsparcia.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, których celem będzie szeroko rozumiana profilaktyka oraz wyrównywanie szans do godnego życia w społeczeństwie, a także tworzenie warunków do kształtowania poczucia akceptacji i bezpieczeństwa. Prace w placówkach koncentrować się będą na łagodzeniu niedostatku wychowawczego w rodzinie; promowaniu prawidłowych wzorców zachowań; stymulowaniu rozwoju zainteresowań i uzdolnień; wyrównywaniu zaległości w nauce; organizacji zabaw, zajęć rekreacyjno- sportowych. W ramach integracji , dzieci z niepełnosprawnością będą uczęszczały na zajęcia wspólnie z innymi uczestnikami projektu. Planowane jest rozszerzenie oferty wsparcia o zajęcia  ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie: porozumiewania się  w językach obcych, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo - technicznych oraz socjoterapii, muzykoterapii, filmoterapii. Ponadto  Wnioskodawca obejmie dodatkowym wsparciem osoby niepełnosprawne organizując dla nich rehabilitację indywidualną. Aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla dzieci niezbędna jest także praca z ich rodzicami dlatego poza działaniami skierowanymi do dzieci w ramach projektu będą realizowane warsztaty terapeutyczne dla rodziców (doskonalące kompetencje rodzicielskie, porozumiewanie się bez przemocy, gospodarowanie budżetem domowym , uczące zasad zdrowego żywienia). Poza tym rodzice dzieci niepełnosprawnych objęci zostaną wsparciem psychologa. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie w tym rodziny  i dzieci.

Efektem projektu będzie:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 45
 • Liczba osób które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 31
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 72
 • Liczba osób uczestniczących w dodatkowych formach wsparcia (socjoterapia, filmoterapia, muzykoterapia) - 45
 • Liczba dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczących na fizykoterapię - 7
 • Liczba rodziców/opiekunów prawnych objętych wsparciem dla rodzin - 27

 

Wartość projektu: 409 511,73 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego - 378 636,35 PLN

Opis projektu:

Projektem zostanie objętych 45 dzieci  (27 dz, 18 ch) w wieku 5 - 18 lat oraz 27 rodziców ( 11 K, 16 M), uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie gminy Stąporków. Rekrutacja uczestników odbędzie się w oparciu o zasadę równości  szans i niedyskryminacji w tym osób z niepełnosprawnościami. Główne działania projektowe:

 1. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
 2. Zajęcia rozwijające porozumiewanie się w jęz. obcych - angielski.
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo - techniczne.
 4. Zajęcia z socjoterapii, muzykoterapii i filmoterapii.
 5. Zajęcia rehabilitacyjne.
 6. Zajęcia psychologiczne i warsztaty terapeutyczne dla rodzin.

 

Projekt "Lepsze Jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stypendia i zasiłki szkolne Rok Szkolny 2016/2017

Wypełnione wnioski  na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017 wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30  do dnia 15 września 2016r.

 

 

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- Inspektor w dziale finansowo - księgowym

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- Inspektor w dziale finansowo - księgowym

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

Ogłoszenie do pobrania - pdf

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STĄPORKOWIE INFORMUJE  ŻE PRZESTAŁA FUNKCJONOWAĆ INFOLINIA W ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM DOTYCZĄCA PROGRAMU RODZINA 500+,  INFORMACJIE MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków)

LUB POD NR. TELEFONU 41 372-42-04

 

Program "Aktywny Samorząd"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że Powiat Konecki będzie realizował program "Aktywny Samorząd" skierowany do osób niepełnosprawnych. Program obejmuje zadania:

Moduł I:

 

 • Obszar A Zadanie 1   pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2   pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2   dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3   pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D   pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II:    pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.powiat.konskie.pl w zakładce "Aktywny Samorząd" oraz pod nr tel.: 41 260 48 23, również można zapoznać się z dokumentami pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku pod adresem   www.pfron.org.pl

 

 

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STĄPORKOWIE INFORMUJE O CZYNNEJ INFOLINII W ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM DOTYCZĄCEJ PROGRAMU RODZINA 500+

INFOLINIA TEL. 41 342 16 35 ORAZ 41 342 12 05

Infolinia będzie czynna w godzinach urzędowania czyli  od 7.30 do 15.30 oraz dodatkowo w dniach

2  i 3 kwietnia br. w godzinach od 9.00 do 13.00

 

 

 

INFORMACJA

W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Niniejszym  informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

Referent w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Wybrana została

Barbara Kurek                        Wólka Zychowa

Wybrana kandydatka przedłożyła wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, a w  przeprowadzonej  rozmowie wykazała się  bardzo dobrą znajomością  przepisów prawnych oraz zagadnień , które określono w ogłoszeniu o naborze.

 

Dyrektor MGOPS Stąporków

Małgorzata Gołębiowska

22.03.2016

 

 

Informacja w sprawie naboru

na wolne stanowisko urzędnicze  -

- Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stąporkowie ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 1. Gałęziowski Kamil        Niekłań Wielki
 2. Garbacz Anita              Stąporków
 3. Kurek Barbara              Wólka Zychowa
 4. Małkowska Nina           Komorów
 5. Markiewicz Ewelina      Stąporków
 6. Siwek Anna                 Stąporków

Z ww. osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Stąporków dnia 16.03.2016r.                                                     Dyrektor MGOPS w Stąporkowie

Małgorzata Gołębiowska

 

 

Program Rodzina 500+

 


Świadczenie wychowawcze 500 zł to powszechne wsparcie na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł na każde dziecko otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wnioski złożone w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. (włącznie) powodują uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. Rozpatrzenie takich wniosków następuje w okresie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia.

Wnioski złożone od 02.07.2016 r. powodują uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku. Pierwszy okres rozliczeniowy dla osób korzystających z programu będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A 26-220 Stąporków.

 

Do pobrania:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Wniosek o świadczenie wychowawcze -  (pdf)

 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Ogłoszenie o naborze - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy - do pobrania (word)

Załącznik Nr 2 Oświadczenie kandydata - do pobrania (word)

 

Grafik Poradnictwa

Poradnictwo realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Z poradnictwa mogą korzystać mieszkańcy Gminy Stąporków

Od dnia 1 stycznia 2016r.

1. PORADNICTWO PRAWNE

środy, w godzinach  od 14:00 do 17:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

2. PORADNICTWO Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

czwartek, w godzinach od 9:00 do  12:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

środy, w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

piątki, w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww.  poradnictwa proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr 1 lub 2) bądź telefoniczny (41 260 49 71,    41 374 84 06 wew.101) z pracownikiem PCPR w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stąporkowie informuje, że w ramach realizacji programów Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie w gminie Stąporków na lata 2012 2015 oraz Gminny program wspierania rodziny  w Gminie Stąporków na lata 2015 2017   w dniu 19.12.2015r. w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie można bezpłatnie skorzystać z:

 

 • Indywidualnego poradnictwa specjalisty ds. przemocy w rodzinie
 • Zajęć w ramach warsztatu grupowego  którego tematyką będzie przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie
 • Indywidualnego poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego

 

Porady będą udzielane w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

przy ul. Piłsudskiego 103,  26 220 Stąporków

 

Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę  26 grudnia 2015r.

 

Informacja

Miejsko   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie

funkcjonować będzie od dnia 12 sierpnia 2015r.  do 14 sierpnia 2015r.  w godzinach  od 7.30 do 13.00.

 

Informacja

 

W związku z realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektem: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", istnieje możliwość uczestnictwa mieszkańców Gminy Stąporków w wieku powyżej 45 roku życia, w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i internetu. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do działu rekrutacji tel. 58 522-28-33.

 

 

Informacja

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 23 lutego do 28 lutego  2015r  Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy, że mieszkańcy Gminy Stąporków mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistów zajmujących się pomocą osobom dotkniętym przestępstwem w wyznaczonych podmiotach , tj.:

 • Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22
 • Sąd Rejonowy w Końskich, ul. Iwo Odrowąża 5

Harmonogram dyżurów specjalistów udzielających pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 luty 2015r:

 

23.02.2015

24.02.2015

25.02.2015

26.02.2015

27.02.2015

Adwokat/ aplikant adwokacki

12.00 - 15.00

10.00 - 14.00

--------------

-------------

10.00-14.00

10.00-14.00

Komornik

--------------

10.00 - 12.00

-------------

-------------

-----------

Dzielnicowy KPP

12.30 - 15.30

12.30 - 15.30

------------

-------------

-----------

Psycholog

------------

14.30 - 16.30

9.30 - 11.30

------------

----------------

Terapeuta

------------

-------------

16.30 - 19.30

------------

------------

Radca prawny

-------------

-------------

12.00 - 15.30

--------------

13.00 - 15.30

Asystent Wydziału Prewencji KPP

-------------

-------------

----------------

12.00 - 15.00

-------------

Kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

--------------

-------------

----------------

---------------

13.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Końskich, ul. Iwo Odrowąża 5

23.02.2015r . ? 10.00-14.00

24.02.2015r . ? 10.00-14..00

25.02.2015r . ? 10.00-14.00

26.02.2015r . ? 10.00-14..00

27.02.2015r . ? 10.00-14.00

 

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stąporkowie informuje, że w ramach realizacji programów Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie w gminie Stąporków na lata 2012 2015 oraz Gminny program wspierania rodziny  w Gminie Stąporków na lata 2012 2014   w dniu 19.12.2014r.  w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie można bezpłatnie skorzystać z:

 

 • Indywidualnego poradnictwa specjalisty ds. przemocy w rodzinie
 • Indywidualnego poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego

 

Porady będą udzielane w Miejsko   Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Piłsudskiego 132A,  26 220 Stąporków

 

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM  PAMIĘTAJ MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty  przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały  dotacje z Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzona przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

 

Opublikowano: 29.08.2014

 

 

Znak sprawy  6/2014

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

wybrano  oferenta:

Pani Wioleta Marcisz

 

Termin realizacji zamówienia:  wrzesień ? grudzień  2014

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

Opublikowano: 21.08.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30  000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Zapytanie ofertowe do pobrania (pdf)

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Opublikowano: 17.06.2014

 

INFORMACJA

Dotycząca Karty Dużej Rodziny

 

Informuje się  mieszkańców Gminy Stąporków, iż wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie  Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 132A),  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Członek rodziny wielodzietnej który składa wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny  zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, a także oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, przy czym rodzinę wielodzietną należy rozumieć jako rodzinę, w której rodzice (rodzic) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. W wieku do ukończenie 18 roku życia
 2. W wieku do ukończenie 25 roku życia ? w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 3. Bez ograniczeń wiekowych ? w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym  stopniu niepełnosprawności

Więcej  informacji można uzyskać w miejscu składania wniosków lub pod nr tel.41/372 47 97 lub 41/374 32 09

 

Druk wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny do pobrania.

 

Opublikowano: 19.05.2014

 

I N F O R M A C J A

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567) informuje, że dnia 15 maja 2014r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnegona podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1548 oraz Dz. U. z 2013r. poz. 1557) z dniem 01 lipca 2013r.


Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
3. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
5. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
7. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4) Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego M-GOPS w Stąporkowie pokój nr 2 i 7 w godzinach 7.30. do 15.30 .

 

 

 

Opublikowano: 07.05.2014

 

Informacja

W  sprawie naboru na stanowisko

Pracownik Socjalny

 

 

Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku

zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownika Socjalnego wybrana  została:

 

 1. Pani Ewa Czechowska zam. Niekłań Wielki

 

Wybrana kandydatka  przedstawiła dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych. Posiada odpowiednie wykształcenie, a w odbytej rozmowie wykazała się znajomością zagadnień, które określono w ogłoszeniu o naborze.

 

Opublikowano: 24.04.2014

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

ogłasza nabór na

stanowisko pracy:

pracownik socjalny

 

Ogłoszenie do pobrania - pdf

 

 

 

Opublikowano: 21.02.2014

Informacja

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach od 24 lutego do 1marca 2014r  Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy, że mieszkańcy Gminy Stąporków mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistów zajmujących się pomocą osobom dotkniętym przestępstwem w wyznaczonych Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tj.:

 • Prokuratura Rejonowa Kielce ? Wschód ul. Sandomierska 106, 25-318 Kielce
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Urzędnicza 7 b 25-729 Kielce Tel. 41 366-48-47
 • Filia Ośrodka Pomocy Społecznej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,  ul. Jana Pawła II 5,  26-001 Masłów Pierwszy (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej)  Tel. 41  311-08-94

 

 

Opublikowano: 05.02.2014

Znak sprawy  3/2014

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

wybrano  oferenta:

Pani Anna Siwek

Termin realizacji zamówienia:  luty ? grudzień  2014

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

Opublikowano: 24.01.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

Opublikowano: 17.12.2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na  dostawę nowych tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby  Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie wybrano oferenta:

GLOBO GROUP  S.C.

Termin realizacji zamówienia: 27 grudzień 2013

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

Opublikowano: 11.12.2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Znak sprawy 12/2013
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Dostawa nowych tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

 

Opublikowano: 09.12.2013

 

Znak sprawy 11/2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Świadczenie usługi w zakresie poradnictwa prawnego   w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, pn. ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków? wybrano  oferenta:

Katarzyna Szewczyk

Termin realizacji zamówienia:    grudzień 2013

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu   w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 02.12.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie poradnictwa prawnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, projekt pn. ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków?. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi świadczenia doradztwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego i innych, zgodnie z potrzebami 34 uczestników projektu w ilości 34 godzin.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

 

Opublikowano: 14.11.2013

 

Znak sprawy  10/2013

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

wybrano  oferenta:

Alicja Górecka

 

Termin realizacji zamówienia:  listopad ? grudzień  2013

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

Opublikowano: 04.11.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Formularz ofertowy - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

 

Opublikowano: 04.11.2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że  w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), nie wybrano Wykonawcy  na świadczenie w/w usług.  W związku z powyższym Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie  ponawia postępowanie związane z wyborem wykonawcy na Świadczenie usług   w zakresie ASYSTENT RODZINY.

Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz na stronie internetowej ośrodka: http://www.mgops-staporkow.pl

 

Opublikowano: 22.10.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Formularz ofertowy - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

 

 

Opublikowano: 26.07.2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na:

Warsztaty grupowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków?  dla 2 grup liczących po 17 osób.

 

Agencja konsultingowo-szkoleniowa

FUSION DESIGN

Marcin Madej

 

Termin realizacji zamówienia:  sierpień 2013

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 25.07.2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że,  w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na:

Dostawę  sprzętu komputerowego :  Laptop -  2 sztuki   wraz z oprogramowaniem wybrano oferenta:

 

PERFEKTUS PLUS  SP. ZO.O.

 

Termin realizacji zamówienia: lipiec 2013

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

 

Zakup realizowany jest w ramach projektu Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków,  współfinansowanego  przez Unię Europejską Europejski Fundusz Społeczny,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Opublikowano: 19.07.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Warsztaty grupowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków? dla 2 grup liczących po 17 osób.


Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 -Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

 

Opublikowano: 18.07.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Dostawę sprzętu komputerowego : Laptop - 2 sztuki wraz z oprogramowaniem.

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Opublikowano: 28.06.2013

 

Znak sprawy 7/2013

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Świadczenie pomocy prawnej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie wybrano  oferenta:

Kancelaria Prawna ?LEX PERFECTA?  mgr Anna Gawior

 

Termin realizacji zamówienia:    lipiec ? grudzień 2013r.

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

Opublikowano: 28.06.2013

 

Znak sprawy: 6/2013

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych z Doradcą Zawodowym w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków"  dla 2 grup liczących po 17 osób wybrano  oferenta:

 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

 

Termin realizacji zamówienia:  lipiec 2013

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 20.06.2013

 

Znak sprawy: 7/2013


ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Świadczenie pomocy prawnej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Świadczenie pomocy prawnej będzie obejmować przede wszystkim problematykę związaną z działalnością określoną w statucie Zamawiającego, w szczególności w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, udziału w negocjacjach, opracowywania projektów aktów prawnych .
Wykonawca konsultacje prawne będzie świadczył telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście w siedzibie Zamawiającego , w wymiarze 7 godzin tygodniowo.

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

Opublikowano: 20.06.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty Doradców Zawodowych na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych dla 34 uczestników projektu pn. Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - do pobrania

Załącznik Nr 2 -Oświadczenie kandydata - do pobrania

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy - do pobrania

 

Opublikowano: 18.06.2013

 

Znak sprawy 6/2013

 

 

 

 

 

 

 

Anulowanie zapytania ofertowego

 

 

 

NR 6/2013 z dnia 14.06.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

na przedstawienie  oferty Doradców Zawodowych na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych dla 34 uczestników projektu pn. Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 7.1.1

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 14.06.2013r. z terminem nadesłania ofert do dnia 20.06.2013r. zostało anulowane z przyczyn formalnych.

 

 

 

Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone w  późniejszym terminie, z wydłużonym okresem składania ofert.

 

 

Opublikowano: 14.06.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty Doradców Zawodowych na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych dla 34 uczestników projektu pn. Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - do pobrania

Załącznik Nr 2 -Oświadczenie kandydata - do pobrania

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy - do pobrania

 

Opublikowano: 03.06.2013

Informacja

W sprawie naboru na stanowisko

Pracownik Socjalny ? 2 etaty

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 2 stanowiska Pracownika Socjalnego wybrane zostały:

1. Pani Anita Majewska zam. Gustawów

2. Pani Ewa Czechowska zam. Niekłań Wielki

Wybrane kandydatki przedstawiły dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych. Posiadają odpowiednie wykształcenie, a w odbytej rozmowie wykazały się znajomością zagadnień, które określono w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

Opublikowano: 27.05.2013

 

Informacja

 

 

 

 

 

 

 

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2014-2020 ? Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb  społecznych mieszkańców powiatu. Pozyskane w ten sposób dane posłużą do wypracowania metod umożliwiających wczesne diagnozowanie problemów w obszarze integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Ankieta została zamieszczona na stronie internetowej powiatu: www.powiat.konskie.pl, zakładka: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

 

 

Opublikowano: 22.05.2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na Sukcesywną dostawę nowych tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych  na potrzeby  Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w tym na realizację  projektu pn. Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków wybrano oferenta:

ECOBLACK S.C.

Termin realizacji zamówienia: maj - grudzień 2013

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Opublikowano: 21.05.2013

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

ogłasza nabór na

2 stanowiska pracy:

pracownik socjalny


Ogłoszenie o naborze do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 14.05.2013


 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)


Znak sprawy 5/2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa nowych tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych. Dostarczenie materiałów winno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawa tonerów i tuszy realizowana jest dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w tym na realizację projektu Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zapytanie ofertowe do pobrania - pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

 

Opublikowano: 19.04.2013

 

Znak sprawy 4/2013

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

wybrano oferenta:

Anna Siwek

Termin realizacji zamówienia: kwiecień ? grudzień 2013

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

 

 

Opublikowano: 11.04.2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO


(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)


Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Umowa

 

 

Opublikowano: 25.03.2013

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na  Sukcesywny zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby  Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz na potrzeby projektu pn. Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków wybrano oferenta:

 

PHU Best Jerzy Kowalczyk

 

Termin realizacji zamówienia:  marzec   ? grudzień 2013

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu  w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 08.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu

przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz na potrzeby projektu pn. ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

Formularz ofertowy - do pobrania


 

Opublikowano: 22.02.2013

 

 

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYM PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO W DNIACH OD 25 LUTEGO DO 2 MARCA 2013R. ?DNIEM I TYGODNIEM POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM? INFORMUJEMY, ŻE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W POWYŻSZYM ZAKRESIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STĄPORKÓW UDZIELAJĄ:

1. PROKURATURA REJONOWA W KOŃSKICH
(UL. KRAKOWSKA 34L, TEL. 41/39 01 000)

2. SĄD REJONOWY W KOŃSKIECH
(UL. IWO ODROWĄŻA 5,
TEL: 41/37 22 702 LUB 41/37 22 013)

PORADY UDZIELANE BĘDĄ W GODZINACH PRACY WSKAZANYCH WYŻEJ INSTYSUCJI, OD 25 LUTEGO 2013R. (PONIEDZIAŁEK) DO 02.03.2013R. (PIĄTEK)

 

 

Opublikowano: 15.02.2013

 

Znak sprawy 2/2013

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na Świadczenie pomocy prawnej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie wybrano oferenta:

Kancelaria Prawna ?LEX PERFECTA? Gawior Anna

Termin realizacji zamówienia: luty-czerwiec 2013

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

Opublikowano: 08.02.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

 

 

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

 

Świadczenie pomocy prawnej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.


Zapytanie ofertowe - do pobrania

 

 

 

Opublikowano: 17.01.2013

Znak sprawy 1/2013

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na Świadczenie usług informatycznych wybrano oferenta:

MasterComp Paweł Gębski

Termin realizacji zamówienia: styczeń- grudzień 2013

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 


POMOC POGORZELCOM Z WIELKIEJ WSI

 

 

Opublikowano: 08.01.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ŚWIADCZENIE USŁUG     INFORMATYCZNYCH(umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,  Dz. U.  Nr 16,  poz. 93 z późn. zm.)


Zapytanie ofertowe do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 28.12.2012

 

 

 

Zakończenie V edycji   Projektu Systemowego

 

Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Stąporkowie zakończył piątą edycję  projektu systemowego  pn. Aktywna integracja osób bezrobotnych i lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków. Projekt ukończyło 30 osób  z terenu miasta i gminy Stąporków. Uczestnicy aktywnie brali udział w  zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kreatorem wizerunku.

 

Wszyscy ukończyli  kurs  w zawodach :

v  Spawacz - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda MAG 135

v  Kucharz - kelner w małej gastronomii

v  Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym

v  Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

v  Technolog robót wykończeniowych

 

Ponadto  uczestnicy uzyskali informacje dotyczące zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie chętnych  zaprasza do uczestnictwa  w następnej edycji projektu systemowego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków . Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 18.12.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem Trenera/ Specjalisty ds. Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków  wybrano  oferenta:

 

Pani Agnieszka Brachaniec

 

Termin realizacji zamówienia:  19  grudzień  2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na Przewóz 33 osób z terenu miasta i gminy Stąporków w obydwie strony do  miejscowości Sielpia Wielka,  26-200 Końskie  wybrano  oferenta:

 

Transport Osobowy  OLIWIA

Kurcbart Elżbieta

 

Termin realizacji zamówienia:   19 grudzień  2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 14.12.2012

 

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na dostawę  niszczarki oraz maty podłogowej  na wykładziny PCW do MGOPS w Stąporkowie wybrano oferenta:

 

 

 

 

 

 

 

BIUREX Sp. z o .o.

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia do dnia: 19 grudnia 2012

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

 

 

Opublikowano: 10.12.2012

 

 

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na zakup i dostawę paczek świątecznych dla MGOPS w Stąporkowie wybrano oferenta:

 

 

 

 

 

 

 

"KAMA Hurtownia artykułów spożywczych"

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 14 grudnia 2012

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

 

 

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

 

Przewóz 33 osoby z terenu miasta i gminy Stąporków w obydwie strony do miejscowości Sielpia Wielka; 26-200 Końskie

 

 

 

Zapytanie do pobrania - pdf

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

 

 

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

 

Trener/ Specjalista ds. Spółdzielni socjalnych

 

 

Zapytanie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 07.12.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa  niszczarki oraz maty podłogowej  na wykładziny PCW do MGOPS w Stąporkowie

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Zapytanie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 07.12.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy Wynajęcie sali szkoleniowej oraz przygotowanie Wigilijnej Kolacji dla 33  uczestników projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków" wybrano oferenta:

 

"Hotel Energetyk"

 

Termin realizacji zamówienia:    19 grudzień 2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

 

Opublikowano: 03.12.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na zakup artykułów spożywczych oraz akcesoria do ich serwowania dla uczestników projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków? wybrano oferenta:

 

KAMA Hurtownia artykułów spożywczych

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 30.11.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paczek świątecznych dla MGOPS w Stąporkowie w ilości ok. 200 szt.

Produkty składające się na paczkę muszą być odpowiednio trwale zabezpieczone w opakowaniu foliowym okolicznościowym tj. z motywem mikołajkowym lub świątecznym.

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 30.11.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem Trenera/ Specjalisty ds. Kreacji wizerunku, w ramach projektu Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków  wybrano  oferenta:

Studio Zdrowia i Urody

Katarzyna Jedynak

 

Termin realizacji zamówienia:    grudzień  2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 27.11.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wynajęcie Sali szkoleniowej oraz  przygotowanie Wigilijnej Kolacji dla 33 uczestników projektu systemowego ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków?


Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 22.11.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze oraz akcesoria do ich serwowania dla uczestników projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków"


Zapytanie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 20.11.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Trener/ Specjalista ds. Kreacji wizerunku

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Planowana ilość godzin: Warsztaty grupowe: 30 godzin (dla 2 grup po 15 godzin)

Ilość uczestników szkolenia: 30 uczestników projekty w tym 25 Kobiet i 5 Mężczyzn


Zapytanie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 26.09.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację kursu/szkolenia: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym, w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków? dla 8 osób wybrano oferenta:

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Końskich

Termin realizacji zamówienia: wrzesień - listopad 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację kursu/szkolenia: Opiekun/Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków? dla 10osób wybrano oferenta:

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Końskich

Termin realizacji zamówienia: wrzesień - listopad 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację kursu/szkolenia: Kucharz - kelner w małej gastronomii, w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków? dla 7 osób wybrano oferenta:

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Końskich

Termin realizacji zamówienia: wrzesień - listopad 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację kursu/szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1, w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków" dla 2 osób wybrano oferenta:

Innovaspal Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.

Termin realizacji zamówienia: wrzesień - listopad 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację kursu/szkolenia: Technolog robót wykończeniowych, w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków? dla 3 osób wybrano oferenta:

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Końskich

Termin realizacji zamówienia: wrzesień - listopad 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków ? Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 18.09.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kurs/szkolenie: Kucharz/Kelner w małej  gastronomii - pobierz ogłoszenie


ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kurs/szkolenie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym - pobierz ogłoszenie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kurs/szkolenie: Opiekun/Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych - pobierz ogłoszenie

 

Opublikowano: 17.09.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zakupu: Kurs/szkolenie: Technolog robót wykończeniowych - pobierz ogłoszenie

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kurs/szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 -1? - pobierz ogłoszenie

 

Opublikowano: 03.09.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację oferty na pełnienie funkcji "Asystenta Rodziny" wybrano oferenta:

Anna Siwek

Termin realizacji zamówienia: wrzesień- -grudzień 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

 

Opublikowano: 22.08.2012

 

DYREKTOR MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  STĄPORKOWIE
zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:


ASYSTENT RODZINY


(umowa zlecenie zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ogłoszenie do pobrania

 

 

Opublikowano: 12.07.2012

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na:

Warsztaty grupowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków"  dla 2 grup liczących po 15 osób.

 

Agencja konsultingowo-szkoleniowa

FUSION DESIGN

Marcin Madej

 

Termin realizacji zamówienia:    lipiec - sierpień 2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 11.07.2012

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na dostawę kanapki/bułki na terenie Stąporkowa wybrano oferenta:

 

KANAPKARNIA DIXON

 

Termin realizacji zamówienia:    lipiec - sierpień 2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje że, w wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy  na zakup artykułów spożywczych oraz akcesoria do ich serwowania dla uczestników projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków" wybrano oferenta:

 

KAMA Hurtownia artykułów spożywczych

 

Termin realizacji zamówienia:    lipiec ? sierpień 2012

 

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 05.07.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Warsztaty grupowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków" dla 2 grup liczących po 15 osób.

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

Opublikowano: 03.07.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są artykuły spożywcze oraz akcesoria do ich serwowania dla uczestników projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie  Stąporków?

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa kanapki/bułki na terenie Stąporkowa

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

 

Opublikowano: 29.06.2012

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na zakup artykułów biurowych wybrano oferenta:

 

Konkret Plus

 

Termin realizacji zamówienia: czerwiec - grudzień 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem wykonawcy na realizację warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach projektu "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków" dla 2 grup liczących po 15 osób wybrano oferenta:

 

Anna Owczarczyk

 

Termin realizacji zamówienia: czerwiec - lipiec 2012

Osoby zainteresowane powyższym rozstrzygnięciem mogą zasięgnąć informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków " Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 22.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Warsztaty grupowe oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w ramach projektu ?Aktywna integracja osób bezrobotnych i/lub uzależnianych od alkoholu w gminie Stąporków"  dla 2 grup liczących po 15 osób.


Zapytanie ofertowe do pobrania - pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wycena przykładowych materiałów biurowych:


Zapytanie ofertowe do pobrania - pdf