Aktualności

Obsługa wniosków do programu „Czyste powietrze” od sierpnia 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w szczególności na realizację programu „Czyste powietrze”), iż mogą w tutejszym Ośrodku składać żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności w dniu 17 lipca 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Burmistrz Gminy Stąporków informują, że w dniu 17 lipca 2021 w godz. od 8:00 do 14:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych z terenu gminy Stąporków.

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – aktualizacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się; Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji i  terapeutyczne; Część 3. Zakup i dostawa komputerów OPS do monitorów interaktywnych; Część 4. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw, na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się; Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji i  terapeutyczne; Część 3. Zakup i dostawa komputerów OPS do monitorów interaktywnych; Część 4. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw, na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj więcej »

Program „Dobry Start” – spotkanie z ekspertem ZUS

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Osoby, które nie założyły jeszcze indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będą miały okazję zrobić to przy pomocy eksperta ZUS w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie. Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, które odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, przy ul. Marszałka

Czytaj więcej »

Informacja odnośnie pracy Ośrodka w dniu 9 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie za odpracowaniem,  9 czerwiec 2023 r. jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z powyższym dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 17 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej »

Konferencja – Każdy z nas jest ratownikiem

Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w odpowiedzi na kryzysy psychiczne uczniów  Sytuacje stresujące są naturalnym elementem życia każdego człowieka. Jednak zbyt duża ilość stresorów, zbyt intensywne ich nasilenie, zbyt długi czas działania, mogą sprawić, że zostaje przekroczona granica indywidualnej wytrzymałości. Wówczas stres może przerodzić się w doświadczenie kryzysu, czyli doświadczenie przejściowego zakłócenia równowagi psychicznej, w którym pojawia się silne napięcie emocjonalne i trudność dostrzegania możliwych rozwiązań i wdrożenia działań naprawczych. Młodzi

Czytaj więcej »

Zapisy na kurs “Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich zaprasza do zapisów na kurs „Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych / Siostra PCK”, który realizowany będzie w ramach projektu Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej. Kurs potrwa 160 godzin (64 godziny-zajęcia teoretyczne; 96 godzin-zajęcia praktyczne). Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. św. po 29. r.ż. oraz należących do min. jednej z niżej wymienionych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo ubodzy pracujący tj. osoby której zarobki nie

Czytaj więcej »

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski są przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Do pobrania:Informacja o stypendiach (wersja pdf)  

Czytaj więcej »

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe w kwocie 58.725,00 zł na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu,  który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (we wskazanej wyżej kwocie) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program „Opieka

Czytaj więcej »

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe  w kwocie 225.369,00 zł.  na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu, który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (w kwocie wskazanej powyżej) jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej »