Aktualności

Program „Gmina Przyjazna Seniorom”

Gmina Stąporków przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. W związku z tym, wszyscy mieszkańcy Gminy po ukończeniu 60 lat mogą dołączyć do tego programu i skorzystać z oferty Ogólnopolskiej Karty Seniora. Seniorzy legitymujący się Kartą Seniora zyskują uprawnienia do korzystania ze zniżek oferowanych przez firmy i instytucje w całym kraju. Dotyczy to ulg w ponoszeniu kosztów wybranych produktów i usług. Wśród firm które przystąpiły do projektu i oferują seniorom zniżki znajdują się między innymi uzdrowiska,

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Wystawa robotów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przekazuje informację odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania pn.  “Organizacja wystawy robotów – Dzień z robotami” w ramach projektu pn. “Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Wycieczka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przekazuje informację odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania pn.  “Organizacja wycieczki profilaktycznej do Krakowa dla 27 Uczestników Projektu i 13 opiekunów” w ramach projektu pn. “Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Czytaj więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Wystawa robotów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do składania ofert cenowych na Organizację wystawy robotów „Dzień z robotami” w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty cenowejZałącznik nr 1 – formularz oferty cenowejZałącznik nr 2 – wzór umowyZałącznik nr 3 –

Czytaj więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Wycieczka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do składania ofert cenowych na “Organizację wycieczki profilaktycznej do Krakowa dla 27 Uczestników Projektu i 13 opiekunów” w ramach projektu pn. “Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

Czytaj więcej »

Projekt ZIELONE ŚWIATŁO

Projekt „Zielone światło”  nr  RPSW.09.02.01-26-0001/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 305 osób (168K, 137M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu koneckiego w okresie od 01.05.2019r. do 31.10.2021r. Opis projektu: Na terenie Gminy Stąporków wsparciem objętych zostanie 27dzieci (12dz/15ch) w tym 8 z niepełnosprawnościami w

Czytaj więcej »

Wykaz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym 2022/23

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdo­mno­ści, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclego­wniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.  Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełno­sprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktyw­nego życia. Program zakłada wsparcie finansowe

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym, którego głównym celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i

Czytaj więcej »

Informacja w sprawie dodatków węglowych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów wypłat dodatków węglowych pragniemy wyjaśnić, że wypłaty dla poprawnie zweryfikowanych wniosków nastąpią po otrzymaniu środków finansowych na ich realizację. Jednocześnie informujemy, że do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie wpłynęło ponad 4500 wniosków o wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych. Pracownicy Ośrodka stale pracują nad weryfikacją dokumentów dokładając starań, aby świadczenia zostały przyznane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej »

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jako lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” informuje o naborze do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku. Zajęcia będą odbywać się w Kielcach, a wykonawcą jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestnicy maja zapewniony zwrot kosztów dojazdu. Nabór do udziału w kursie ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu

Czytaj więcej »