Aktualności

Zmiana terminu porad i konsultacji prawnych

Porady i konsultacje prawne dla mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków przewidziane na dzień 4 marca zostały przeniesione na dzień 5 marca 2019 r. Godziny, w których będzie można z nich skorzystać pozostają bez zmian, tj. od 12:30 do 15:30.

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 14:00 w Amfiteatrze przy Domu Kultury w Stąporkowie będzie wydawana żywność dla osób najuboższych z gminy Stąporków.

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 14:00 na trenie Domu Kultury w Stąporkowie będzie wydawana żywność dla osób posiadających aktualne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Czytaj więcej »

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim została opracowana i uzgodniona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi oraz partnera spoza sektora finansów publicznych. Diagnoza obejmuje: a) uwarunkowania demograficzne – określone na podstawie danych statystycznych,b) uwarunkowania zdrowotne – niezbędne w kontekście usług adresowanych do osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością,c) uwarunkowania społeczne – odzwierciedlające potrzeby i oczekiwania społeczne,d) uwarunkowania

Czytaj więcej »

Zakończona realizacja projektu Lepsze Jutro

Od maja 2017 roku do października 2018 roku na terenie Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”  realizowany był projekt „Lepsze jutro”, o wartości 409 511,73 PLN współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego –  378 636,35 PLN Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 5-18 lat (45 osób) oraz ich rodzice (27 osób)

Czytaj więcej »

Dodatek węglowy

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1692), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje: dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł. przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym albo w gospodarstwie wieloosobowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet

Czytaj więcej »

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie uprzejmie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z innymi podmiotami, w tym Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Celem podejmowanych działań jest wsparcie w adaptacji do warunków społeczno-kulturowych i aktywizacja społeczna oraz zawodowa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022r. w związku z

Czytaj więcej »

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł I

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 aktualnie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I. Program w 100 % finansowany jest ze środków wskazanego wcześniej Funduszu. Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Stąporków w wieku 65 lat i więcej, którzy w okresie pandemii COVID – 19 ze względu na stan zdrowia oraz problemy w samodzielnym funkcjonowaniu bezwzględnie potrzebują

Czytaj więcej »

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wpro­wa­dzeniem

Czytaj więcej »