Aktualności

Wydawanie żywności

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 14:00 na trenie Domu Kultury w Stąporkowie będzie wydawana żywność dla osób posiadających aktualne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Czytaj więcej »

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim została opracowana i uzgodniona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi oraz partnera spoza sektora finansów publicznych. Diagnoza obejmuje: a) uwarunkowania demograficzne – określone na podstawie danych statystycznych,b) uwarunkowania zdrowotne – niezbędne w kontekście usług adresowanych do osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością,c) uwarunkowania społeczne – odzwierciedlające potrzeby i oczekiwania społeczne,d) uwarunkowania

Czytaj więcej »

Zakończona realizacja projektu Lepsze Jutro

Od maja 2017 roku do października 2018 roku na terenie Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”  realizowany był projekt „Lepsze jutro”, o wartości 409 511,73 PLN współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego –  378 636,35 PLN Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 5-18 lat (45 osób) oraz ich rodzice (27 osób)

Czytaj więcej »

Praca dla psychologa

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa.  Wymagania oczekiwane od kandydatów oraz zasady współpracy do ustalenia telefonicznie [41 374 10 98] lub osobiście w siedzibie ośrodka.Klauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie na ww. stanowisko została wybrana:Pani Magdalena Porada, zam. Wojtyniów Szczegóły i uzasadnienie dokonanego wyborusą dostępne na stronie BIP ośrodka.

Czytaj więcej »

Informacja odnośnie pracy Ośrodka w dniu 9 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie za odpracowaniem,  9 czerwiec 2023 r. jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z powyższym dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 17 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej »

Konferencja – Każdy z nas jest ratownikiem

Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w odpowiedzi na kryzysy psychiczne uczniów  Sytuacje stresujące są naturalnym elementem życia każdego człowieka. Jednak zbyt duża ilość stresorów, zbyt intensywne ich nasilenie, zbyt długi czas działania, mogą sprawić, że zostaje przekroczona granica indywidualnej wytrzymałości. Wówczas stres może przerodzić się w doświadczenie kryzysu, czyli doświadczenie przejściowego zakłócenia równowagi psychicznej, w którym pojawia się silne napięcie emocjonalne i trudność dostrzegania możliwych rozwiązań i wdrożenia działań naprawczych. Młodzi

Czytaj więcej »

Zapisy na kurs “Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich zaprasza do zapisów na kurs „Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych / Siostra PCK”, który realizowany będzie w ramach projektu Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej. Kurs potrwa 160 godzin (64 godziny-zajęcia teoretyczne; 96 godzin-zajęcia praktyczne). Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. św. po 29. r.ż. oraz należących do min. jednej z niżej wymienionych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo ubodzy pracujący tj. osoby której zarobki nie

Czytaj więcej »

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski są przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Do pobrania:Informacja o stypendiach (wersja pdf)  

Czytaj więcej »

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe w kwocie 58.725,00 zł na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu,  który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (we wskazanej wyżej kwocie) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program „Opieka

Czytaj więcej »

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe  w kwocie 225.369,00 zł.  na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu, który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (w kwocie wskazanej powyżej) jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej »