MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o udzieleniu zamówienia w częściach 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Wojewodztwo_SW

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie następujących usług:

Część 1 – Organizacja zajęć z robotyki  dla 20  Uczestników
Część 2 – Organizacja zajęć rewalidacyjnych  dla 5  Uczestników
Część 3 – Organizacja zajęć z dogoterapii  dla 20  Uczestników
Część 4 – Organizacja zajęć z coachingu rodzicielskiego  dla 10  Uczestników
Część 5 – Organizacja zajęć z animatorem zabaw  dla 20  Uczestników
Część 6 – Organizacja zajęć terapeutycznych z biofeedbacku dla 10  Uczestników

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Część 7 – Organizacja zajęć z logopedii

nr referencyjny FK.262.1.2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

UE_EFS
Close Menu