MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wycieczka do Centrum Nauki

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w trakcie postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na: „Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej ze Stąporkowa do Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi” w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych została wybrana oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

Informacja o wyborze oferty

UE_EFS
Close Menu