Poszukiwani kandydaci na opiekunów tymczasowych dla małoletnich obywateli Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje kandydatów na opiekunów tymczasowych małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych za nich odpowiedzialnych, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. Ośrodek Pomocy Społecznej wskazuje kandydata na opiekuna tymczasowego w przypadku braku krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.

Do obowiązków opiekunów tymczasowych należy reprezentowanie małoletniego, sprawo­wanie pieczy nad jego osobą i majątkiem, o ile przy jego ustanowieniu przez sąd nie określono inaczej zakresu jego obowiązków.

Kandydat zobowiązany jest wyrazić pisemną zgodę na ustanowienie go opiekunem tymczasowym, podając jednocześnie swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, serię i nr dokumentu tożsamości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 3724797