Praca w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zaintere­sowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełno­sprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełno­sprawnych.

Osoby zainteresowane powinny legitymować się:
posiadaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełno­sprawnym w formie wolontariatu,

Do obowiązków asystenta należała będzie między innymi pomoc osobie niepełnosprawnej w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabili­tacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wyda­rze­nia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe,
  • zakupach przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej w ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnymi instytucjami/organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino ,teatr, muzeum, galerie sztuki, wystaw),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00) lub telefoniczny pod nr: 41 3724797, 41 3743239.