Praca związana ze świadczeniem usług Opieki wytchnieniowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy związanej ze świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako swego rodzaju odcią­żenia członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych w sprawowaniu codziennej opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, poprzez zapewnienie im możliwości czasowej, doraźnej przerwy w wypełnianiu tychże obowiązków.

Osoby zainteresowane powinny legitymować się:
posiadaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarki lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełno­sprawnej, lub posiadać co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Do obowiązków osoby świadczącej usługi, o których mowa powyżej będzie należało odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach i zapew­nie­nie im czasowego zastępstwa w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z orzecze­niem o niepełno­sprawności.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00) lub telefoniczny pod nr: 41 3724797, 41 3743239.