Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.  Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełno­sprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktyw­nego życia. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin poprzez umożliwienie im świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz mieszkańców potrzebujących takiego wsparcia.

Głównym założeniem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, którymi mogą być:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, albo też traktowane na równi do wymienionych (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, czy też załatwianiu spraw urzędowych. Celem Programu jest także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu wyżej wymienionych osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społe­cznych.  

Za świadczone  usługi uczestnik Programu nie ponosi odpłatności.

W czasie realizacji usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zmianami ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Gmina Stąporków planuje przystąpić w 2023 roku do realizacji przedstawionego wyżej  Programu.  Mając na względzie powyższe,  zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Stąporków  o zgłaszanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie chęci udziału w tymże Programie. Jednocześnie, z uwagi określony dla gmin do 10 listopada 2022r. termin składania wniosków o dofinansowanie  –  prosimy o wstępną deklar­ację w terminie do 4 listopada 2022r.  br.

Zgłoszeń można dokonywać :

  • osobiście w godzinach pracy  Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek –  od 7.00 do 15.00;  wtorek i czwartek  – od. 7.00 do 18.00),
  • telefonicznie pod nr: 41 3724 797, 41 3743 239 lub 511 133 393,
  • na adres mailowy: mgops@mgops-staporkow.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków,
  • za pośrednictwem ePUAP;

Dodatkowe materiały na ten temat można znaleźć
na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej