Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym, którego głównym celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowane na równi  z orzeczeniami wymienionymi wyżej (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, a tym samym zapewnienie im czasu na odpoczynek, regenerację i załatwienie niezbędnych spraw.

 Program zakłada także wsparcie finansowe dla gmin poprzez umożliwienie im świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz mieszkańców potrzebujących takiego wsparcia.

Wsparcie o którym mowa powyżej adresowane będzie do opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę  nad tą osobą, a jednocześnie niekorzystających w czasie realizacji Programu z innych form pomocy usługowej w miejscu zamieszkania, ani też innych usług finansowanych ze środków Funduszu lub usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych. 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za realizację usługi.

Gmina Stąporków planuje przystąpić w 2023 roku do realizacji przedstawionego wyżej  Programu.  Mając na względzie powyższe,  zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Stąporków  o zgłaszanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie chęci udziału w tymże Programie. Jednocześnie, z uwagi określony dla gmin do 10 listopada 2022r. termin składania wniosków o dofinansowanie  –  prosimy o wstępną deklarację w terminie do 4  listopada br.

Zgłoszeń można dokonywać :

  • osobiście w godzinach pracy  Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek –  od 7.00 do 15.00;  wtorek i czwartek  – od. 7.00 do 18.00),
  • telefonicznie pod nr: 41 372 4797, 41 374 3239 lub 511 133 393,
  • na adres mailowy: mgops@mgops-staporkow.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków,
  • za pośrednictwem ePUAP;

Dodatkowe materiały na ten temat można znaleźć
na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej