Program „Wspieraj Seniora”

Wspieraj_Seniora

Osoby starsze należą do grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. W trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osoby z terenu Gminy Stąporków  przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być w szczególności artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, ciepłe posiłki, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych, w umówieniu terminu szczepień, wyprowadzanie psa, itp.. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2021r. jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego  z powodu COVID-19.

3. Kto realizuje program?

Za realizację programu na terenie Gminy Stąporków odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiego stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli decyduje o tym ośrodek pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Kto płaci za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczenia ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu. Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić potrzebę wsparcia?

  • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11, zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  • Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali, w jaki sposób Ci pomóc, poda imię i nazwisko osoby która do Ciebie przyjdzie oraz datę wizyty. Pamiętaj o zapisaniu nr telefonu do Ośrodka i w razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń, a uzyskasz wyjaśnienia.
  • Przyjdzie do Ciebie pracownik Ośrodka, poda swoje imię i nazwisko. W przypadku potrzeby zrobienia zakupów – Senior jest zobowiązany przekazać pieniądze przed ich dokonaniem. Zasady rozliczania ustalane są indywidualnie podczas pierwszego kontaktu. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, używaj rękawiczek jednorazowych.
  • Odbierasz zakupy, w razie potrzeby ustalacie plan dalszych  działania i zakres niezbędnej pomocy.

PAMIĘTAJ – ponosisz tylko rzeczywiste koszty zakupów,  pozostałe usługi są nieodpłatne.

 7. Czy usługa jest jednorazowa, czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa będzie świadczona w zależności od faktycznie istniejących potrzeb Seniora i możliwości organizacyjnych Ośrodka, może być świadczona np. raz w tygodniu, kilka razy w trakcie trwania programu lub z inną, indywidualnie ustalaną częstotliwością.

8. Czy można zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka?

Tak, jeżeli Senior wymaga wsparcia pomoc może być realizowana również po zgłoszeniu się bezpośrednio do naszego Ośrodka.