Świadczenie wychowawcze - Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to 500 zł. miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenia wychowawcze przysługują przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka ( osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka, a także, w nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej w którym umieszczone zostało dziecko.

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. Nieodebranie informacji nie będzie miało wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Odmowa przyznania świadczenia, jego uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia będą następowały w drodze decyzji administracyjnej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Osoba wnioskująca otrzyma na wskazany adres e-mail informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda takiego adresu, informacje powyższą może odebrać osobiście.

Aby uzyskać prawo do świadczenia należy złożyć wniosek online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy instytucji.


Aktualne informacje na temat tego programu są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.