Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego (zgodnie z ustawa z dnia 23 paździer­nika 2018r. o Funduszu Solidarnościowym), który na terenie Gminy Stąporków realizowany jest poprzez świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób  z orze­cze­niem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi do wyżej wymienionego, zaprasza osoby zainteresowane  udziałem w programie do składania zgłoszeń poprzez złożenie wypełnionego formularza Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (z załączoną kserokopią orzeczenia o zna­cznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z takim orzecze­niem).  

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, co może nastąpić w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełno­sprawnych w wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, rozrywkowym, czy też sportowym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Program ma zapewnić :

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykony­waniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  • ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

WAŻNE:

Uczestnik Programu może samodzielnie wskazać osobę, która będzie wobec niego realizować usługi asystencji osobistej, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że jest to osoba przygotowana do pełnienia tej funkcji i nie jest członkiem rodziny osoby niepełno­spra­wnej i nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. W pozostałych przypad­kach kandydaci muszą legitymować się kwalifikacjami określonymi w Dziale IV pkt 3 ppkt 1 i 2 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Przyznając usługę asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę sytuację osobistą osoby zainteresowanej, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

Zgłoszenia przyjmowane będą w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc i można ich dokonywać:

  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od 7:00 do 18:00),
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków,
  • za pośrednictwem platformy  ePUAP,

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu 413743239

Jednocześnie informujemy, że  szczegóły Programu zawarte są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022


Do pobrania:
Karta zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022


Małgorzata Gołębiowska
Dyrektor  MGOPS w Stąporkowie