Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanemu przez Gminę Stąporków wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Funduszu Solidarnościowego będzie realizował w 2022r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 zadanie w zakresie świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi do wyżej wymienionego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami,  co może nastąpić w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, rozrywkowym, czy też sportowym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Program ma zapewnić :

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

Ważne:

 • w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące wsparcie analogiczne do tego o którym mowa w Programie, finansowane z innych źródeł.
 • asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej;
 • zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Przyznając usługę asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę sytuację osobistą osoby zainteresowanej, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie chęci wzięcia udziału w Programie.

Zgłoszeń można dokonywać:

 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od 7:00 do 18:00),
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków,
 • za pośrednictwem platformy  ePUAP,

poprzez złożenie wypełnionego formularza Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i kserokopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z takim orzeczeniem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Prosimy również o podawanie w zgłoszeniach danych kontaktowych.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu 413743239

Jednocześnie informujemy, że  szczegóły Programu zawarte są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022


Zadanie o całkowitej wartości 87 210,00 zł w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 z późn.zm.).