Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanemu przez Gminę Stąporków wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Funduszu Solidarnościowego będzie realizował w 2021r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 zadanie w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparcie, o którym mowa powyżej adresowane jest do osób zamieszkujących na terenie Gminy Stąporków, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie chęci wzięcia udziału w Programie.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od 7:00 do 18:00),
  • na adres mailowy: mgops@mgops-staporkow.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków,
  • za pośrednictwem ePUAP

poprzez złożenie wypełnionego formularza Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 i kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) i orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób dorosłych). Prosimy również o podawanie w zgłoszeniach danych kontaktowych.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności dostęp do usługi opieki wytchnieniowej będą mieć osoby posiadające Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 374 3239

Do pobrania:
Karta zgłoszenia do programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
Karta oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM


Zadanie o całkowitej wartości 48.960,00 zł w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 z późn.zm.)