Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie Gminy Stąporków realizowanym w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie do składania zgłoszeń poprzez złożenie wypełnionego formularza Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) i orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób dorosłych).

Zgłoszeń można dokonywać poprzez:

  • kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka, ul. Piłsudskiego 132A (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do. 15.00);
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

WAŻNE:

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez  zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki czemu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dyspo­nować mogą czasem, który przeznaczą na odpoczynek i regenerację lub załatwianie niezbędnych spraw. Usługi te będą także służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji,  gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, a decyzja o kwalifikacji poprzedzona zostanie pogłębioną analizą sytuacji rodzinnej, której wyniki będą miały wpływ na przyznanie usługi. W celu rzetelnej kwalifikacji do uczestnictwa w Programie został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę, która pełnić będzie usługi opieki wytchnieniowej,  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem programu.

Wskazani kandydaci powinni legitymować się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewnia­jącym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub posiadać co najmniej roczne, udokumentowane doświad­czenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

UCZESTNICY PROGRAMU NIE PONOSZĄ ODPŁATNOŚCI ZA PRZYZNANE IM USŁUGI.

Zgłoszenia przyjmowane będą w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 372 47 97.

Szczegóły Programu dostępne są pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022


Do pobrania:
Karta zgłoszenia do programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM


Małgorzata Gołębiowska
Dyrektor MGOPS w Stąporkowie