Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanemu przez Gminę Stąporków wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Funduszu Solidarnościowego będzie realizował w 2022r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zadanie w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie, o którym mowa powyżej adresowane jest do osób zamieszkujących na terenie Gminy Stąporków, którzy w tym czasie nie korzystają z innych form pomocy usługowej, w tym z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ani też innych usług finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ważne:

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej  Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Decyzja o kwalifikacji do uczestnictwa w Programie poprzedzona zostanie pogłębioną analizą sytuacji rodzinnej, której wyniki będą miały wpływ na przyznanie usługi.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie chęci wzięcia udziału w Programie.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od 7:00 do 18:00),
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków,
  • za pośrednictwem platformy  ePUAP,

poprzez złożenie wypełnionego formularza Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) i orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  (w przypadku osób dorosłych). Prosimy również o podawanie w zgłoszeniach danych kontaktowych.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu 413743239

Jednocześnie informujemy, że szczegóły Programu zawarte są pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Do pobrania:
Karta zgłoszenia do programu “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM


Zadanie o całkowitej wartości 68 544,00 zł w całości finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1787 z późn.zm.).