Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:

  • Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;
  • Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji i  terapeutyczne;
  • Część 3. Zakup i dostawa komputerów OPS do monitorów interaktywnych;
  • Część 4. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór klauzul informacyjnych
Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do umowy
Załącznik Nr 3 do umowy

 

UE_EFS