Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Wojewodztwo_SW

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  • Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem
  • Część 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór klauzul informacyjnych
Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 do umowy
Załącznik Nr 3 do umowy

UE_EFS