Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Materiały pomocnicze dla animatora zabaw

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 – Wzór klauzul informacyjnych

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

UE_EFS