Zmiany w przyznawaniu i wypłacie dodatku węglowego

Wprowadzona w dniu 20 września 2022r. nowelizacja przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wniosła zmiany tak w zakresie terminu wypłat świadczeń, jak też weryfikacji danych zawartych we wniosku.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspie­ra­niu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł  ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust.1tej ustawy.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż  jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych, a gdy wniosków złożono więcej niż jeden na ten sam adres zamieszkania, świadczenie wypłacane jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski z tego adresu pozostają bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 2 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku i po przeprowadzeniu przewidzianej przepisami weryfikacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 41 372 4797, 41 374 3239 lub osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.