Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgops-staporkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.10.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.10.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Robert Andrychiewicz, it@mgops-staporkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 41 374 32 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udo­stę­pnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostę­pnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Stąporkowie mieści się przy ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków.

Dojście do Ośrodka jest utwardzone. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  1. zlokalizowane z prawej strony Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada schody z poręczą, drzwi otwierane są ręcznie;
  2. wejście główne do Urzędu Miejskiego w Stąporkowie:  wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, który umożliwia wjazd na parter budynku oraz windę umożli­wiającą wjazd na  I piętro budynku. Z poziomu parteru i I piętra Urzędu Miejskiego  jest możliwość dotarcia przez korytarz do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Pomieszczenia biurowe do obsługi interesantów znajdują się na dwóch kondygnacjach (parter i I piętro budynku), przestrzenie komunikacyjne są dostępne oraz wolne od barier.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obok wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie nie ma możliwości skorzy­stania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani on-line.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024Koordynator ds. dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie
– Joanna Domagała
kontakt: e-mail: jdomagala@mgops-staporkow.pl, tel. 533 391 691