Stypendia i zasiłki szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY STĄPORÓW

Rodzajami świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a) Stypendium szkolne
b) Zasiłek szkolny


POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM PRZYSŁUGUJE :
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.  Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3.  Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SZKOLNYCH
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty tzw. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póź. zm.) – tj. od 1 października 2015 r. – kwota 514,00 zł na osobę w rodzinie.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć :
– rodzic ucznia (jako rodzica należy rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia art.3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty),
– pełnoletni uczeń,
– dyrektor szkoły lub kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt.2.

TERMIN UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek składa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w godzinach pracy Ośrodka, w terminach określonych w art. 90 n ust. 6 i 7 ustawy, tj. do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa wyżej wraz z uzasadnieniem przekroczenia terminu.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony ( w przypadku uzyskania w ciągu ostatnich 12 m-cy dochodu jednorazowego, lub dochodu za dany okres, także wysokość tych dochodów), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
a) wysokość wynagrodzenia;
b) wielkość gospodarstwa rolnego ( w ha przeliczeniowych);
c) wysokość renty, emerytury;
d) decyzje lub zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych lub innych o podobnym charakterze;
e) zaświadczenia o wysokości dochodu netto z prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku zawieszenia ww. działalności – załączyć dokument potwierdzający ten fakt);
f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, jeżeli wypłacane są przez inny niż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie;
g) oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;
h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy, jeżeli realizowane są przez inne niż Powiatowy Urząd Pracy w Końskich;
i) odnośnie wysokości otrzymywanych alimentów:
– wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,
– w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
– w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania.

FORMY SYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
– zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputera, programów naukowych do komputera i innych pomocy edukacyjnych,
– zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów (plecaków, toreb szkolnych i podobnych), stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
– zakupu biurka, lampki, krzesła, służących do nauki w domu,
– zakupu drukarki; tuszu, tonera, papieru do drukarki,
– opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
– opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
– zakupu mundurka szkolnego, odzieży i obuwia sportowego, stroju galowego na akademie szkolne,
– zakup przyborów do nauki zawodu oraz odzieży ochronnej na praktyczne zajęcia nauki zawodu.
b) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,
c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego,
4. na warunkach określonych w ustawie.

WYSOKOŚĆI I OKRES PRZYZNANIA STYPENDIUM
1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016 r, poz. 1518 z późn.zm.), tj. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, nie może jednak przekraczać 200% tej kwoty.
2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, oraz od skali okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
a) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł. netto – od 80 % do 200% kwoty, o której mowa w § 1 pkt 3 regulaminu.
b) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł. do 200 zł. netto – od 80% do 150% kwoty, o której mowa w § 1 pkt 3 regulaminu.
c) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł. netto, do wysokości kwoty, o której mowa w § 1pkt 2 regulaminu – od 80% do 100% kwoty, o której mowa § 1 pkt 3 regulaminu.


Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż 1miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

ZASIŁEK SZKOLNY
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
a) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
b) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
c) klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź),
d) ciężka lub długotrwała choroba ucznia.
2. Zasiłek szkolny przyznawany jest:
a) na wniosek złożony na formularzu określony w załączniku nr 5 do regulaminu lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa z art. 90n ust. 4 ustawy lub
b) z urzędu.
3. Wniosek składa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w godzinach pracy Ośrodka, w terminie określonym w art. 90e ust. 4 ustawy, tj. czyli w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
6. Wysokość zasiłku szkolnego ma charakter uznaniowy, jest ustalana w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy, czyli nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.