MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dodatki mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przydział lokalu, jeżeli prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym sąd przyznał im prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.

Ważne! Dochody brutto (czyli z podatkiem i składką zdrowotną) faktycznie wypłacone w okresie 3 pełnych ostatnich miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.

Dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60). 4

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:
• 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1750,00 zł brutto)
• 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1250,00 zł brutto) obowiązującej w dniu złożenia wniosku (obecnie najniższa emerytura wynosi 1000,00 zł brutto)

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które wspólnie stale zamieszkują i gospodarują w lokalu, na który został złożony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Uwaga!
Zgodnie z art.7 ust.14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734) osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO
Wysokość dodatku mieszkaniowego jest to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
      • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
      • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym
      • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza 175 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do wyliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości:
    • 20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1 – osobowym,
    • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,
    • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
    • Wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
    • Opłaty, poza czynszem, które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. (Uchwała Rady Miasta Stąporków )

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego – Burmistrz Stąporkowa lub upoważniona przez burmistrza osoba, w drodze decyzji administracyjnej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny albo osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

Ważne! Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z niezbędnymi dokumentami składa się do dnia 10 –go każdego miesiąca w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków, pokój przy kasie (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7³º-15³º, tel. 41 3743209.

WYMAGANE DOKUMENTY
    • Tytuł prawny do lokalu tj. umowę: najmu, podnajmu, użyczenia, akt notarialny, postanowienie sądu, w przypadku braku tytułu prawnego wyrok sądowy potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.
    • Właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
    • Faktura VAT za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego.
    • W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
    • W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004 r, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
    • W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim

WYMAGANE DOKUMENTY ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO DOCHODU
    • Zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenia bądź umowy o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
    • Odcinki przekazów pocztowych osób pobierających renty, emerytury i świadczenia przedemerytalne lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach, uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.
    • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia z terminarzem) z wyszczególnieniem odprowadzonej składki zdrowotnej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień w którym składany jest wniosek.
    • Zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz alimentów z funduszu alimentacyjnego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
    • Aktualny wyrok alimentacyjny i odcinki przekazów pocztowych potwierdzające faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów.
    • Zaświadczenie od komornika z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
    • Zaświadczenie z wyższych uczeni o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lubo niepobieraniu stypendium.
    • Zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową.
    • Zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów.
    • Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
    • Zaświadczenie o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych z Biura Rachunkowego, w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym.
    • Oświadczenie z art. 233 kk osób zamieszkujących z wnioskodawcą o wysokości uzyskanych dochodów z prac dorywczych, pomocy rodziny, dobrowolnych alimentów

 

Uwaga!

W okresie pobierania dodatku mieszkaniowego, należy bezwzględnie regulować na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny do ich pełnej wysokości.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności z lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.

Close Menu