Dodatki energetyczne

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu),
 • inne dokumenty niezbędne do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego wymagane przez pracownika MGOPS

Wysokość dodatku energetycznego:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł / miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł / miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł / miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Podstawa prawna :

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 735),
 • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski z 2021 r. poz. 393),
 • uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.