Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to zespół osób działający na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Celem Komisji jest realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, które określają lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Do podstawowych zadań należy w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia; wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz ograniczenie dostępności alkoholu.


Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek do GKRPA