Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stąporków został powołany Zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Stąporkowa z dnia 26 września 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kuratorzy sądowi, a także przedstawiciel PCPR. Obecnie ZI liczy 16 członków.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • realizowanie zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 • diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • tworzenie lokalnych, zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych między innymi z zakresu uzależnień, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej,
 • inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny przede wszystkim służy pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Działania takie wszczynane są w oparciu o procedurę Niebieskie Karty.

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w każdym i indywidualnym przypadku Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze.

Skład grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb osoby, rodziny, której sprawa dotyczy.

Do zadań grup roboczych należy:

 • opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec tychże rodzin.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia tutejszy Ośrodek.

Kontakt można nawiązać w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7:30 – 15:30, osobiście lub telefonicznie pod nr 533 391 991, 511 133 393.