Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stąporków został powołany Zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Stąporkowa z dnia 26 września 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kuratorzy sądowi, a także przedstawiciel PCPR. Obecnie ZI liczy 16 członków.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy :

  • realizowanie zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
  • diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
  • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą,
  • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • tworzenie lokalnych, zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych między innymi z zakresu uzależnień, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej,
  • inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny przede wszystkim służy pomocą osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Działania takie wszczynane są w oparciu o procedurę Niebieskie Karty.

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w każdym i indywidualnym przypadku Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze.

Skład grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb osoby, rodziny, której sprawa dotyczy.

Do zadań grup roboczych należy: opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec tychże rodzin.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia tutejszy Ośrodek.

Kontakt
można nawiązać w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7:30 – 15:30, osobiście lub telefonicznie pod nr 41 371979, 41 3741001.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Doniesienia o przemocy docierają do nas wszystkich każdego dnia. Środki masowego przekazu przekazują nam wciąż kolejne informacje o zamachach, pobiciach, rozbojach, przemocy stosowanej na ulicy, w szkole, w domu. W ciągłym przypływie informacji zaczynamy zwracać uwagę już tylko na informacje sensacyjne, szokujący społeczną opinię. Patrząc z tej perspektywy „zwykłe” akty przemocy w rodzinie mogą być nieświadomie przez nas postrzegane jako uciążliwe dla sąsiadów, czy też jako angażujące uwagę urzędników zobowiązanych do udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, nie zaś jako dramat całej rodziny uwikłanej w problem przemocy.

W sytuacji, gdy docierają do nas informacje o przemocy możemy się zastanawiać dlaczego osoby doznające przemocy w rodzinie mimo wszystko pozostają przy bliskich, którzy je ranią. Nie znając specyfiki problemu przemocy w rodzinie bierną postawę tych osób tłumaczyć możemy wygodnymi stereotypami, zazwyczaj bardzo krzywdzącymi dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zapominamy, bądź nie wiemy, że osoby doznające przemocy mają silne poczucie zniewolenia, któremu często towarzyszy niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, depresja i wiele, wiele innych czynników. Obecne realia w kwestii odbioru przemocy i reakcji  na nią przez społeczeństwo nakłada na instytucje zaangażowane w realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy szczególną rolę i zadania. Zadaniem ich i celem jest dotarcie osób dotkniętych tym problemem i udzielenie kompleksowej pomocy. 

W załączeniu materiał będący informatorem dla przedstawicieli instytucji dotyczący prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.