Pomoc psychologiczna

Pomoc w tym względzie polega na:

Dodatkowo poradnictwo psychologiczne obejmuje diagnozowanie problemów osób i rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej zarówno w obszarze funkcjonowania osoby jak i rodziny, budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym oraz radzenia sobie z problemami z komunikacją.

Pomoc można uzyskać w siedzibie Ośrodka, a specjalistycznego wparcia,
zgodnie z podanym wyżej zakresem tematycznym udziela psycholog