Pomoc psychologiczna

Pomoc w tym względzie polega na:

  • udzielaniu informacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie,
  • wsparciu i wspomaganiu w rozwoju umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z przemocą w rodzinie,
  • współdziałaniu z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów przemocy w rodzinie.

Dodatkowo poradnictwo psychologiczne obejmuje diagnozowanie problemów osób i rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej zarówno w obszarze funkcjonowania osoby jak i rodziny, budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym oraz radzenia sobie z problemami z komunikacją.

Pomoc można uzyskać w siedzibie Ośrodka, a specjalistycznego wparcia,
zgodnie z podanym wyżej zakresem tematycznym udziela psycholog