PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach  środków z Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe w kwocie 48.960,00 zł. na realizację Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu, który w całości finansowany będzie ze  wskazanych wyżej środków  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, czy też  orzeczenie traktowane na równi z wymienionym wcześniej (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program stanowi jeden z elementów polityki społecznej państwa i ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej  opieki. Wsparcie takie  realizowane będzie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

Pomoc o której mowa powyżej adresowana będzie do opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, a uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za realizację usługi.

Dzięki realizacji Programu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą  czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwianie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizatorem Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Plakat informacyjny

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe  w kwocie 294 168 zł na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Głównym celem Programu, który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (w kwocie wskazanej powyżej) jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 stanowi jeden z elementów polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo  traktowanymi na równi  zgodnie z art. 5 i art. 62 tejże ustawy, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, a także wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełno­sprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta rodziny.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Plakat informacyjny

Program „Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023.

Celem Programu „Opieka 75+” jest świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Stąporków w wieku 75 lat i więcej, którzy są osobami samotnie gospodarującymi lub osobami pozostającymi w rodzinie i spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej do przyznania takiego świadczenia w miejscu swojego zamieszkania.

Całkowita wartość zadania: 454 525,00 zł, w tym 272 715,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe w kwocie 58.725,00 zł na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu,  który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (we wskazanej wyżej kwocie) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 stanowi jeden z elementów polityki społecznej państwa i  ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Wsparcie takie realizowane będzie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania, a uczestnik nie ponosi odpłatności za usługę. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej   w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełno­sprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z wyżej wymienionymi, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za świadczona usługę.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Z Programu skorzysta 6 rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Stąporków.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe  w kwocie 225.369,00 zł.  na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu, który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (w kwocie wskazanej powyżej) jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 stanowi jeden z elementów polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo  traktowanymi na równi  zgodnie z art. 5 i art. 62 tejże ustawy, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, a także wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełno­sprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta rodziny.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Z Programu skorzysta 15 osób zamieszkujące na terenie Gminy Stąporków.