Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał dofinansowanie w kwocie 48.960,00 zł na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Wsparcie takie realizowane będzie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania, a uczestnik nie ponosi odpłatności za usługę. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

Z Programu skorzysta 5 rodzin z terenu Miasta i Gminy Stąporków.

Plakat informacyjny