PORADNICTWO SOCJALNE

Pomoc w formie poradnictwa socjalnego realizowana jest przez pracowników socjalnych, w ramach ich obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:

  • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin
  • Wsparcie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz wspieranie w ubieganiu się o taką pomoc
  • Udzielanie zainteresowanym informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
  • Pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i innych form pomocy
  • Pomoc w staraniach o ustalenie stopnia niepełnosprawności
  • Udzielanie porad w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
  • Informowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie o przysługujących im prawach i formach pomocy
  • Wsparcie w sytuacjach związanych z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

Pomoc w formie poradnictwa socjalnego można uzyskać codzienne,
kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka

Poradnictwo specjalistyczne jest bezpłatną formą pomocy, niezależną od sytuacji dochodowej w rodzinie, świadczoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Stąporkowie na rzecz mieszkańców Gminy, którzy z uwagi na swoje trudne położenie, a w szczególności problem przemocy w rodzinie, uzależnienia i współ­uzale­żnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – wymagają wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.