Dodatek dla gospodarstw domowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie realizuje zadania związane z przyj­mo­waniem wniosków, prowadzeniem postępowań i wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł  ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust.1tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3 000,00 zł.  – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

  • 1 000,00 zł. – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,

  • 500,00 zł.  – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

  • 2 000,00 zł.  – w przypadku,  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż  jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych  przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych, a gdy wniosków złożono więcej niż jeden na ten sam adres,  świadczenie wypłacane jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski z tego adresu pozostają bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw można składać  w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie,  przy ul. Piłsudskiego 132a (w wersji papierowej) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione wykorzystaniem profilu zaufanego (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) a także za pośrednictwem Poczty Polskiej.
UWAGA! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętych pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem  o wypłatę dodatku węglowego.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 41 3724 797, 41 3743 239 lub osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.