Dofinansowanie Programu Asystent rodziny na rok 2022

Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, realizując obowiązek informacyjny określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych informuje, że

W ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Programu Asystent rodziny na rok 2022” w miesiącu grudniu 2022r. uzyskano ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 6.000,00 zł.

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które to zadania zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Małgorzata Gołębiowska
Dyrektor MGOPS w Stąporkowie