Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki.

Usługi o których mowa powyżej realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy ich realizatorem i gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy (lub gminą sąsiednią), natomiast instytucją upoważnioną do kontroli placówki jest właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Rodzinny dom pomocy w swoich standardach zapewnia swoim mieszkańcom dostosowane do ich potrzeb usługi bytowe, w szczególności wyżywienie i utrzymanie czystości oraz usługi opiekuńcze (w tym pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację dostosowaną do stanu zdrowia i potrzeb, kontakty z otoczeniem i zabezpieczenie innych indywidualnych potrzeb). Standardy w powyższym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości zgodnej z poniesionymi miesięcznymi wydatkami ustalonymi w umowie między gminą i podmiotem prowadzącym, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie w godzinach pracy instytucji lub pod nr telefonu 511 133 393.