Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024 roku będzie realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, czy też  orzeczenie traktowane na równi z wymienionym wcześniej (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej  i odciążenie od codziennych obowiązków łączących się  ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością i  zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Wsparcie o którym mowa powyżej adresowane będzie do opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełno­sprawnością.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za realizację usługi.

Ośrodek zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie zgłoszeń (zgodnie z załączonym wzorem karty zgłoszeniowej) w terminie do dnia  19 marca 2024r.

Karty zgłoszenia należy składać w formie papierowej w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132A, w godzinach pracy Ośrodka ( poniedziałek, środa i piątek – od godz. 7.00 do 15.00, natomiast wtorek i czwartek – od  godz. 7.00 do 18.00), pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP lub portalu Emp@tia.

Bliższe informacje dotyczące Programu udzielane są  w godzinach pracy Ośrodka osobiście lub pod nr telefonów:
–  41 372 4797,   41 374 3239,  511 133 393

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Małgorzata Gołębiowska
Dyrektor MGOPS w Stąporkowie