Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie planuje ubiegać się o uzy­ska­nie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań przewidzianych w Programie.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionym wcześniej – poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej i odcią­żenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością i zapewnienie czasowego zastęp­stwa w tym zakresie.

Wsparcie o którym mowa powyżej adresowane będzie do opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełno­sprawnością.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za realizację usługi.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Stąporków o zgłoszenie chęci udziału w Programie. Jednocześnie, z uwagi na krótki termin składania wniosków o dofinansowanie – prosimy o wstępną deklarację w terminie do dnia 13 listopada 2023r.

Zgłoszeń można dokonywać:

– osobiście w godzinach pracy Ośrodka,
– poprzez kontakt telefoniczny – 41 372 4797, 41 374 3239, 511 133 393
– na adres e-mail: mgops@mgops-staporkow.pl
– przez ePUAP
– za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi wcześniej nr telefonów oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Małgorzata Gołębiowska
Dyrektor MGOPS w Stąporkowie