Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramo­wa­niem na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dokumenty do pobrania: Informacja o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Celem Funduszu Solidarno­ścio­wego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełno­sprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościo­wego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy (zastępstwo) Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP ośrodka oraz w załączonym dokumencie: Oferta pracy – Główny KsięgowyKlauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS StąporkówKwestionariusz osobowy

Czytaj więcej »

Konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski, w ramach działań zachęcających mieszkańców województwa świętokrzyskiego do zaszczepienia się przeciw COVID – 19 ogłosił konkurs na spot/materiał filmowy informujący o korzyściach płynących ze szczepień przeciw temu wirusowi. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (maksymalnie 15 sekund) spełniającego warunki i cele konkursu oraz opublikowanie go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych i przesłanie wymaganego zgłoszenia do Organizatora, w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe. Zgłoszenia można

Czytaj więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę programów multimedialnych wspierających proces uczenia się, na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty cenowejZałącznik Nr 1 – Formularz ofertyZałącznik Nr 2 – Wzór

Czytaj więcej »

Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z

Czytaj więcej »

Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Usługi o których mowa powyżej realizowane

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko­rzy­staniem profilu zaufanego. Druk wniosku o dodatek osłonowy (zgodnie z Dz.U. z 2024 r. poz. 59) Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek ma

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek

Czytaj więcej »