Aktualności

Zmiana terminu porad i konsultacji prawnych

Porady i konsultacje prawne dla mieszkańców Miasta i Gminy Stąporków przewidziane na dzień 4 marca zostały przeniesione na dzień 5 marca 2019 r. Godziny, w których będzie można z nich skorzystać pozostają bez zmian, tj. od 12:30 do 15:30.

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 14:00 w Amfiteatrze przy Domu Kultury w Stąporkowie będzie wydawana żywność dla osób najuboższych z gminy Stąporków.

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2019 r. od godz. 8:00 do 14:00 na trenie Domu Kultury w Stąporkowie będzie wydawana żywność dla osób posiadających aktualne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Czytaj więcej »

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim została opracowana i uzgodniona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi oraz partnera spoza sektora finansów publicznych. Diagnoza obejmuje: a) uwarunkowania demograficzne – określone na podstawie danych statystycznych,b) uwarunkowania zdrowotne – niezbędne w kontekście usług adresowanych do osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością,c) uwarunkowania społeczne – odzwierciedlające potrzeby i oczekiwania społeczne,d) uwarunkowania

Czytaj więcej »

Zakończona realizacja projektu Lepsze Jutro

Od maja 2017 roku do października 2018 roku na terenie Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”  realizowany był projekt „Lepsze jutro”, o wartości 409 511,73 PLN współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego –  378 636,35 PLN Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 5-18 lat (45 osób) oraz ich rodzice (27 osób)

Czytaj więcej »

Praca dla psychologa

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa.  Wymagania oczekiwane od kandydatów oraz zasady współpracy do ustalenia telefonicznie [41 374 10 98] lub osobiście w siedzibie ośrodka.Klauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z

Czytaj więcej »

Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Usługi o których mowa powyżej realizowane

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko­rzy­staniem profilu zaufanego. Druk wniosku o dodatek osłonowy (zgodnie z Dz.U. z 2024 r. poz. 59) Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek ma

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek

Czytaj więcej »