Aktualności

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do składania zgłoszeń uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym założeniem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, czy też załatwianiu spraw urzędowych. Celem Programu jest także przeciwdziałanie dyskryminacji i

Czytaj więcej »

Program „Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023. Celem Programu „Opieka 75+” jest świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Stąporków w wieku 75 lat i więcej, którzy są osobami samotnie gospodarującymi lub osobami pozostającymi w rodzinie i spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej do przyznania takiego świadczenia w miejscu swojego zamieszkania. Całkowita wartość zadania: 454 525,00 zł, w

Czytaj więcej »

Informacja odnośnie pracy Ośrodka w dniu 9 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie za odpracowaniem,  9 czerwiec 2023 r. jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z powyższym dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 17 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej »

Konferencja – Każdy z nas jest ratownikiem

Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w odpowiedzi na kryzysy psychiczne uczniów  Sytuacje stresujące są naturalnym elementem życia każdego człowieka. Jednak zbyt duża ilość stresorów, zbyt intensywne ich nasilenie, zbyt długi czas działania, mogą sprawić, że zostaje przekroczona granica indywidualnej wytrzymałości. Wówczas stres może przerodzić się w doświadczenie kryzysu, czyli doświadczenie przejściowego zakłócenia równowagi psychicznej, w którym pojawia się silne napięcie emocjonalne i trudność dostrzegania możliwych rozwiązań i wdrożenia działań naprawczych. Młodzi

Czytaj więcej »

Zapisy na kurs “Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich zaprasza do zapisów na kurs „Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych / Siostra PCK”, który realizowany będzie w ramach projektu Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej. Kurs potrwa 160 godzin (64 godziny-zajęcia teoretyczne; 96 godzin-zajęcia praktyczne). Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. św. po 29. r.ż. oraz należących do min. jednej z niżej wymienionych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo ubodzy pracujący tj. osoby której zarobki nie

Czytaj więcej »

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski są przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Do pobrania:Informacja o stypendiach (wersja pdf)  

Czytaj więcej »

Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z

Czytaj więcej »

Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Usługi o których mowa powyżej realizowane

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko­rzy­staniem profilu zaufanego. Druk wniosku o dodatek osłonowy (zgodnie z Dz.U. z 2024 r. poz. 59) Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek ma

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek

Czytaj więcej »